syspa

Systemy Pomiarowe - Automatyka

Autor

dr inż. Andrzej Wyszkowski

PROFIL ZAWODOWY

 • Doktor Nauk Technicznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej, elektrotechnik, specjalność: miernictwo elektryczne i przyrządy pomiarowe.
 • Organizator pracy, kierownik zespołów pracowniczych w trzech Uczelniach Wyższych w Szczecinie.
 • Nauczyciel akademicki, autor innowacyjnych programów kształcenia nauczycieli edukacji technicznej i informatycznej na kierunku wychowanie techniczne Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Autor lub współautor wielu opracowań oraz publikacji edukacyjnych i naukowo-technicznych.
 • Wysoko kwalifikowany specjalista elektrotechniki, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie automatyki i techniki pomiarowej.
 • Konstruktor oraz główny wykonawca wielu opracowań i projektów urządzeń, aparatury naukowo-badawczej oraz komputerowych systemów kontrolno-pomiarowych.
 • Doświadczenie w projektowaniu, kosztorysowaniu, nadzorach autorskich wykonawstwa przemysłowych systemów sterowania.
 • Twórca czterech wynalazków chronionych patentami Urzędu Patentowego RP.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – PROJEKTOWANIE i WYKONAWSTWO

 • Przebudowa automatycznych systemów sterowania dla potrzeb załadunku i nadzoru ruchu taboru kolejowo-samochodowego na stanowiskach promowych w Bazach Morskich Polskiej Żeglugi Bałtyckiej oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
 • Opracowanie aparatur kontrolno-pomiarowych oraz naukowo-badawczych dla: Politechniki Szczecińskiej, Dyrekcji Okręgowej Dróg i Autostrad, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Przedsiębiorstwa Eksploatacji Dróg i Mostów „PEDIM" S.A. w Szczecinie.
 • Modernizacja sterowania procesami automatycznego natrysku wosków lakierniczych w lakierni podwozi samochodów osobowych Daewoo-FSO w Warszawie.
 • Przebudowa przemysłowego systemu ważenia i transportu wagonów kolejowych na wielotorowym Nabrzeżu Chorzowskim Portu w Szczecinie, Fabryka Maszyn i Urządzeń „FAMAK”S.A.
 • System do pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, pomiar zmian ciśnienia w gardle człowieka, Akademia Medyczna w Szczecinie.
 • System komputerowej rejestracji temperatury w komorach chłodniczych, Akademia Rolnicza w Szczecinie.
 • Przenośna bezprzewodowa sygnalizacja sterująca jednokierunkowym wahadłowym ruchem pojazdów samochodowych, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PEDIM” S.A.
 • Komputerowy system rejestracji prób wytrzymałościowych dla badań mas asfaltowych, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PEDIM” S.A.
 • Komputerowy system do badania pełzania mas bitumicznych, Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych, Gdańsk.
 • Algorytmy sterowania i systemy komputerowo programowanych regulatorów temperatury dla nieliniowych reaktorów badawczych w instalacjach syntezy amoniaku i analiz termo-grawimetrycznych, Politechnika Szczecińska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – NAGRODY

 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego indywidualna stopnia trzeciego z tytułu osiągnięć naukowych za pracę pt.: „Analiza metrologiczna przetwornika prędkości tłoka maszyny tłokowej”.
 • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zespołowa stopnia trzeciego za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych za opracowanie i wykonanie prototypowego urządzenia do pomiaru różnicy oraz rozkładu ciśnień w przewodzie pokarmowym i gardle człowieka.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.
 • Nagroda Rektora Politechniki Szczecińskiej za udział w pracy naukowo-badawczej pt.: „Przyrządy pomiarowe wielkości fizycznych oparte na przetwornikach indukcyjnych z cieczowymi obwodami elektrycznymi”.
 • Nagroda Rektora Politechniki Szczecińskiej za pracę naukową zakończoną publikacją pt.: „Termo-grawimetryczny układ pomiarowy” oraz za udział w pracach naukowo-badawczych pt.: 1. „Analiza i synteza układów o synchronicznej prądnicy tachometrycznej do pomiarów chwilowej prędkości kątowej i związanych z nią wielkości charakteryzujących ruch maszyn” wykonanej na zamówienie Centrum Uczelniano-Przemysłowego Metrologii i Systemów Pomiarowych w Warszawie. 2. „Układ do pomiaru i regulacji zagłębienia koryt niwelety toru kolejowego dla oczyszczarki tłucznia OT800” wykonanej na zamówienie Zakładów Naprawczych Taboru kolejowego w Stargardzie Szczecińskim.
 • Nagroda Rektora Politechniki Szczecińskiej za pracę naukową zakończonej publikacją pt.: „Mikrowagi do termo-grawimetrycznych układów pomiarowych”. Materiały XVIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów oraz za udział w pracy naukowo-badawczej pt.: „Aparatura do hodowli monokryształów i syntez prowadzonych w stałym stanie skupienia”, wykonanej na zlecenie Działu Aparatury Politechniki Szczecińskiej.
 • Nagroda Rektora Politechniki Szczecińskiej za udział w pracach naukowo-badawczych nt.: „Wykonanie termo-analizatora i układu zasilającego piec termo-analizatora”, „Urządzenie do badań termo-grawimetrycznych”.
 • Nagroda Rektora Politechniki Szczecińskiej za zajęcie I miejsca w Uczelnianym Turnieju Młodych mistrzów Techniki za opracowanie nt.: „Zespół analogowych układów mnożąco-dzielących z modulacją szerokości i amplitudy impulsów przystosowany do współpracy z elektroniczną analogową maszyną cyfrową.
 • Nagroda Rektora Politechniki Szczecińskiej za udział w pracy naukowej pt.: „Elementy zestawu do kompleksowej diagnostyki pracy silników wysokoprężnych okrętowych” wykonanej na zlecenie Instytutu Morskiego w Gdyni.

DO POBRANIA – KSIĄŻKA