syspa

Systemy Pomiarowe - Automatyka

Komputerowy Rejestrator i System Pomiarowy Analogowych Sygnałów Elektrycznych - SR15

SR15 to inteligentny komputerowy system rejestracji sygnałów elektrycznych. System przetwarza chwilowe lub średnie wartości sygnałów analogowych w wartości cyfrowe, obrazuje i zapisuje wyniki pomiarów.

Innowacyjne wykorzystanie graficznego interfejsu komputera osobistego do programowego rejestrowania sygnałów elektrycznych sprawia, że rejestrowany proces zmian sygnałów przebiega według określonego wcześniej standardu i realizuje potrzeby, zwłaszcza wielofunkcyjnych nieliniowych systemów kontrolno-pomiarowych lub aparatury naukowo-badawczej.

System pomiarowy rejestratora SR15 może przetwarzać napięciowe lub prądowe sygnały nieliniowych przetworników wielkości nieelektrycznych np. termopar różnych typów lub indukcyjnych przetworników przesunięcia. Dokładna cyfrowa linearyzacja statycznych i dynamicznych charakterystyk przetworników pomiarowych zastosowana w systemie pomiarowym jest elementem umożliwiającym uzyskanie małych wartości błędu pomiaru w całym zakresie przetwarzania analogowo-cyfrowego.

System pomiarowy SR15 przygotowuje raporty w postaci:

 • Wykresów krzywych pomiarowych (jest możliwość bezpośredniego wydrukowania dokumentu przedstawiającego okno graficznej część ekranu wyświetlacza systemu pomiarowego),
 • Tabeli wyników w pliku tekstowym, który można importować do innych programów, a następnie po opracowaniu archiwizować lub drukować, eliminując dotychczasową niedogodność ręcznego przenoszenia danych.

W czasie pracy systemu pomiarowego SR15 wyświetlacz graficzny systemu przedstawia w czasie rzeczywistym: wykresy krzywych pomiarowych, wyniki pomiarów ostatniej serii pomiarowej, czas wykonania pomiaru. Po zakończeniu procesu rejestrowania, korzystając z funkcji śledzenia, można na ekranie graficznym w indywidualnym oknie pomiarowym wybranej krzywej pomiarowej odczytywać wszystkie kolejno występujące wartości zarejestrowanych wyników pomiarów oraz ich numery identyfikacyjne i czasy wykonania pomiaru, jako dane dla potrzeb analizy wartości charakterystycznych, występujących w badanym procesie.

Przewaga systemu SR15 nad uniwersalnymi (nawet mikroprocesorowo sterowanymi) rejestratorami polega na zintegrowaniu w jednym urządzeniu funkcji automatycznej rejestracji wyniku pomiarów wielu wielkości fizycznych, charakteryzujących badany proces z czynnościami programowej korekcji charakterystyk przetworników pomiarowych. Wszystkie parametry procesu rejestracji i wielkości charakterystyczne przetworników ustawiane są z klawiatury komputera. Procedury podpowiedzi w programie wykonawczym obsługi systemu generują i wyświetlają informacje ułatwiające użytkownikowi dokonanie odpowiednich wyborów lub wykonanie korekty. Polecenia bieżącej obsługi systemu rejestrującego są wydawane przez wskazanie i klikniecie myszą odpowiednich przycisków na kolejnych ekranach roboczego środowiska programu wykonawczego, co zapewnia dużą łatwość obsługi systemu.
Dane techniczne:

1. Liczba kanałów pomiarowych 8

2. Sygnały wejściowe

 • Napięciowe:+/- (0-1)V lub +/-(0-10)V
 • Prądowe: +/- (0-20) mA

3. Przetwornik A/C 12 /14/16/18 bit

4. Interfejs pomiarowy

 • Komunikacja z komputerem: port równoległy Centronics (Lpt)
 • Wyniki pomiarów w postaci graficznej: wykresy jako funkcje czasu
 • Miernik ekranowy: wizualizacja wartości chwilowych
 • Wyniki pomiarów w postaci liczbowej: tabela z wynikami pomiarów
 • Baza wyników: plik tekstowy i pliki graficzne
 • Udostępnianie wyników: postać graficzna (wykres), (dostępne na ekranie monitora postać liczbowa (tabela), lub dokument drukowany)
 • Standard drukowania: Epson, DeskJet, LaserJet
 • Standard sterowania i rejestracji: praca w systemie czasu rzeczywistego

5. Komputer sterujący IBM PC

 • System operacyjny: MS DOS / WINDOWS
 • Karta graficzna, monitor
 • Porty równoległe: Lpt1 - drukarka, Lpt2 - rejestrowanie

6. Sterowanie

 • Pomiary asynchroniczne: 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 2 , 4 , 6, 10, 20, 40, 60, 90, 120 sek.
 • Cykl pomiarowy stały, zawierający do 5000 pomiarów

7. Program sterujący

 • Autorski, dostosowany do potrzeb użytkownika

8. Wykonanie

 • Autonomiczne z zasilaniem 220V 50Hz